Studio Twój Ruch | ul. Żwirki i Wigury 1a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | woj. mazowieckie | tel.: +48 664 714 678 | e-mail: kontakt@studiotwojruch.pl | NIP: 5341236255

 1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność
 2. Osoby biorące udział w zajęciach przyjmują do wiadomości, że każda forma aktywności fizycznej niesie ryzyko wystąpienia kontuzji lub doznania urazu, jeśli ćwiczenia wykonywane są niezgodnie ze wskazówkami trenera
 3. Studio Twój Ruch nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoby zainteresowane ubezpieczeniem NNW mogą nabyć je we własnym zakresie
 4. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są poinformować trenera przed zajęciami o swoim stanie fizycznym (złe samopoczucie, urazy, kontuzje, problemy zdrowotne, ciąża)
 5. Panie w ciąży zapraszamy na zajęcia po ukończonym 12 tygodniu ciąży. Regularną praktykę można wznowić 3 miesiące po naturalnym porodzie/6 miesięcy po cesarskim cięciu
 6. Karnety są imienne i bez zgody Studia Twój Ruch nie mogą być udostępniane osobom trzecim
 7. Karnety na zajęcia grupowe wystawiane są w cyklu miesięcznym i obowiązują przez miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca). Okres obowiązywania karnetów na zajęcia indywidualne zależy od częstotliwości i ilości zajęć w pakiecie
 8. Kwota karnetu zależy od ilości wejść w danym okresie i jest określana na podstawie obowiązującego cennika
 9. Płatność za karnety możliwa jest przelewem na konto/gotówką najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który obowiązuje karnet (np. do końca stycznia za karnet obowiązujący w lutym).
  1. Jeżeli karnet nie zostanie wykupiony w terminie, rezerwacja zostanie usunięta
  2. Udział w zajęciach bez ważnego karnetu traktowany jest jako wejście jednorazowe i rozliczany zgodnie z obowiązującym cennikiem
 10. W przypadku odwołania zajęć z winy Studia Twój Ruch, karnet automatycznie zostaje przedłużony
 11. W przypadku odwołania zajęć z winy Klienta, pieniądze za niewykorzystane godziny nie są zwracane. Zajęcia można odpracować w ramach ważności karnetu, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem
 12. Zajęcia można odwoływać najpóźniej do 12 godzin przed ich rozpoczęciem. Zajęcia nieodwołane traktowane są jako odbyte
 13. Proponujemy, aby nie przystępować do zajęć po obfitym posiłku, należy odczekać min. 2 godziny
 14. Podczas zajęć Pilates ćwiczymy boso lub w bawełnianych skarpetkach, w stroju zapewniającym swobodę ruchów
 15. Zasady związane z korzystaniem z Kart Benefit MultiSport oraz OK System:
 1. Na wszystkie zajęcia w Studio Twój Ruch obowiązują rezerwacje
 2. Pierwszeństwo przy dokonywaniu rezerwacji mają osoby z regularnym karnetem
 3. Jeżeli klient w poprzednim miesiącu mimo rezerwacji nie pojawił się i nie anulował rezerwacji, Studio zastrzega sobie prawo odmówienia rezerwacji na kolejny miesiąc
 4. Klient korzystający z karty może zarezerwować maksymalnie 3 wejścia tygodniowo (12 wejść w miesiącu)
 5. Klient korzystający z karty może skorzystać tylko z jednych zajęć podczas wizyty w Studio danego dnia
 6. W przypadku chęci skorzystania z większej ilości zajęć niż wymienione w punktach e i f, należność za kolejne zajęcia ponoszona jest zgodnie z obowiązującym cennikiem
 7. Jednorazowe wejścia - bez wcześniejszej rezerwacji - możliwe są wyłącznie w przypadku dostępnych miejsc w wybranej grupie
 8. Dotyczy tylko karty Benefit MultiSport: Prosimy o okazywanie dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości) wraz z kartą. Osoby nie spełniające tego warunku nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.